saglik-raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş sağlık raporu; T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG- Katip sözleşmesi olan işyeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan iş yeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz.

OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

işe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesi Gerek işe girişlerde işçi özlük dosyasının olmazsa olmazı olarak, gerekse İş Sağlığı ve Güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporu için nereden alınacak sorusunun cevabı oldukça merak edilen bir konu olmaktadır. Bunun yanı sıra, raporun maliyetleri kim tarafından karşılanmalı? Az tehlikeli ve 50’ den az çalışanı olan işyerleri için çalışanlar raporlarını nereden almalı?  gibi sorular, çoğu işveren ve çalışan için cevaplanamaz hale gelmiştir.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporunun hangi hallerde alınması ve periyodik verilmesini, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Maddesinde açıklanmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır? 

Anayasanın belirlediği 6331 sayılı yasasına göre sağlıklı gözetim başlıklı 15. maddesinde işverenler işçilerine;

  • İşe girişlerinde
  • İş değişikliğinde
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzak kalan ve tekrar işe başlamak isteyenlerden
Ayrıca işe giriş için alınan sağlık raporu zorunludur.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ücreti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 yılından itibaren işe girişlerde alınması mecburi kılınan iş için sağlık raporları, yetkili sağlık birimlerinden ücreti karşılığında alınabilmektedir.

Sağlık Raporu Ücretleri hakkında detaylı bilgi için arayınız.

Özbay OSGB   aracılığıyla 6331 Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında;

Tüm sektörleri ilgilendiren Ağır İş Sağlık Raporu ;

Kapsam;

• Ön Arka Akciğer Grafisi

• Solunum Foksiyon Testi (SFT)

• Odiometri (ODİO)

• Tam Kan Sayımı

• Tam İdrar Tetkiki

• Ağır İş Sağlık Raporu

Sektörlere Göre İlave Testler;

Gıda ve hijyenik sektörleri ilgilendiren Portör Raporu + Sağlık Raporu verilmektedir.

Portör Taramasında Kapsamında;

• A/P AKCİĞER GRAFİSİ

• Burun, Boğaz Kültürü

• Gaita Kültürü

• Gaita Mikroskopisi

• İşe Giriş Sağlık Raporu

Firmaların isteğine göre HbSag, HCV, HIV1+2, A Tipi Hepatit veya çeşitli tetkikler.

Çeşitli iş kolları ve sektörlere giren kişiler için işe giriş sağlık raporu,

Çeşitli iş kolları için muhtelif tetkik ve raporlar yapılmaktadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ücretini Kim Öder?

İşe giriş sağlık raporu ücretini şahıs kendisi öder ama çalışacağı firmanın bünyesinde sigortalı çalışansa işe giriş sağlık raporunun ücretini firma öder.

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

Gece çalışabilir sağlık raporu için gece çalışma süresinin saat aralığını mevzuata göre irdelemek gerekir. Gece çalışma saati en geç saat 20.00’den başlamak kaydıyla en erken sabah saat 06.00’ya kadar en fazla 11 saat süren saat aralığıdır.

Normal çalışma süresinin yarısından çoğu saat 20:00 ile 06:00 gece dönemine rast gelmesi gece çalışması olarak sayılır. Gece çalışmasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili bazı Yönetmelikler, gece çalıştırılacak işçiler bakımından işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. İşveren, gece döneminde çalışacak işçileri gece vardiyasında ya da postasında çalıştırmadan önce sağlık bakımından gece çalışmasına uygun olduklarını sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. İlgili Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere göre “4857 sayılı İş Kanunu m. 76 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.30” çıkarılan Yönetmeliklerin hükümlerinde “gece çalışmasına uygunluk raporu” düzenlemesi yapılmıştır.

Gece çalışabilir sağlık raporu için Çalışma Bakanlığının mevzuatında herhangi bir rapor örneği bulunmamaktadır. Gece çalışabilir sağlık raporu hakkında birçok sorunun net cevabı mevzuatta tam olarak yer almamaktadır. “Gece çalışabilir sağlık raporu nasıl alınır? Gece çalışabilir raporu nasıl verilir, Gece çalışabilir raporu nasıl alınır, Gece çalışabilir raporu nereden alınır, Gece çalışabilir raporu örneği, Gece vardiyasında çalışabilir raporu, Gece çalışması sağlık raporu örneği, Gece çalışabilir raporu, Gece çalışabilir raporu ile ilgili aramalar, Gece vardiyası sağlık raporu”

Ancak işyeri hekimleri işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramasında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacaklar için ek laboratuvar tetkikleri isteyerek çıkan sonuçlara göre İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuna “Gece Çalışabilir“ ibaresini de yazarak sağlık raporunu verir. Verilen bu işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporu aynı zamanda Gece Çalışabilir Sağlık Raporu’ nunda yerine geçer. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi mevzuatta Gece çalışabilir sağlık raporu için düzenlenmiş bir rapor formu bulunmamaktadır.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

Yüksek yerlerde çalışmalarında bir engel olmadığının gösterildiği sağlık raporudur. İş sağlığı ve güvenliği sınırları içinde yüksekte çalışma raporuna yer verilse de mevzuatlarda gece çalışabilir sağlık raporu olmadığı gibi yüksekte çalışabilir sağlık raporu da bulunmamaktadır. İşyeri hekimi tarafından yüksek yerlerde çalışacak kişilerden ek olarak laboratuvar tetkikleri istenir. Sonuçlara göre hekim tarafından verilen sağlık raporunda ‘’yüksekte çalışabilir’’ onayı verilmelidir.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sağlık gözetimi
MADDE 15 – (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1)
(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.